openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

June 2020

  • 42 participants
  • 25 discussions
Firewalld Dienst defekt auf 15.1
by Andreas Ernst 10 Jan '21

10 Jan '21
3 11
0 0
journalctl
by Bernd Nachtigall 16 Sep '20

16 Sep '20

02 Jul '20

29 Jun '20
update AMD chipset driver 18.50.16
by Peter McD 28 Jun '20

28 Jun '20

26 Jun '20