openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

May 2015

  • 86 participants
  • 78 discussions
Hardwaredefekt?
by stephan papst 17 Aug '17

17 Aug '17
7 11
0 0
Kopieren auf USB-STick langsam
by Daniel Spannbauer 22 Sep '16

22 Sep '16
Barcodescanner an USB
by Joerg Thuemmler 27 Jun '16

27 Jun '16
Boot hängt bei OS11.4 evergreen
by Joerg Thuemmler 18 May '16

18 May '16
kein Ton in Video
by Stefan Plenert 12 Jun '15

12 Jun '15
8 20
0 0
OT Diskettenimage zusammenfügen auf CD
by Bernhard Junk 02 Jun '15

02 Jun '15

02 Jun '15

01 Jun '15
Quoting-Proglem in gawk
by Daniel Spannbauer 01 Jun '15

01 Jun '15