openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

June 2022

  • 48 participants
  • 33 discussions
[OT] Anmeldung bei dieser Mailingliste
by Jan-Uwe Kögel 17 Sep '23

17 Sep '23
MTP Gerät=
by hamann.w@t-online.de 18 Sep '22

18 Sep '22

28 Jul '22

30 Jun '22

30 Jun '22
cryptsetup und mount als User
by Bernd Nachtigall 28 Jun '22

28 Jun '22
kde stopped auf 15.4
by Kasimir Müller 25 Jun '22

25 Jun '22
PathUnit in systemd
by Lentes, Bernd 24 Jun '22

24 Jun '22
5 11
0 0