openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

July 2012

  • 106 participants
  • 99 discussions

04 Jul '12
Kaffeine + HD , z.B ARD HD, ZDF HD
by Alfred Massmann 03 Jul '12

03 Jul '12

03 Jul '12
VSFTP - Verry (Un)Secury FTP
by Michael Schueller 02 Jul '12

02 Jul '12
Konqueror4 und Favicons
by Helga Fischer 02 Jul '12

02 Jul '12
Kurzinfos unter KDE4 ausknipsen
by Helga Fischer 02 Jul '12

02 Jul '12
12.1 letztes Update: mysql spinnt
by Christoph Stockmayer 01 Jul '12

01 Jul '12

01 Jul '12
Konqueror4 ruft keine URLs auf
by Helga Fischer 01 Jul '12

01 Jul '12