openSUSE Users (Deutsch)

users-de@lists.opensuse.org

May 2004

  • 665 participants
  • 1294 discussions
2 GB-Begrenzung für FAT32?
by Werner Gregori 08 Jun '04

08 Jun '04
Updates in SuSE 9.1 DVD integrieren
by Andre Steden 08 Jun '04

08 Jun '04

05 Jun '04
Error beim Compilieren
by Marcus Habermehl 05 Jun '04

05 Jun '04
SuSE-9.1 - Kernel-Source 2.6.5
by Rolf Hoff 05 Jun '04

05 Jun '04
9.1 Netzwerkumgebung fehlt...
by Dennis Kielhorn 03 Jun '04

03 Jun '04
ide-scsi SuSE 9.1
by Joachim Tüns 03 Jun '04

03 Jun '04
@Manfred: amarok rpm request
by Marco Röben 03 Jun '04

03 Jun '04
DSL - Device ist demotiviert
by Stefan Schilling 03 Jun '04

03 Jun '04
5 16
0 0
suse-linux-miniFAQ
by Helga Fischer 03 Jun '04

03 Jun '04