openSUSE PPC June 2000

ppc@lists.opensuse.org
  • 13 participants
  • 11 discussions
iBook problems
by Pascal 26 Jul '00

26 Jul '00
Video Acceleration
by Graeme Nattress 29 Jun '00

29 Jun '00
interesting discussion
by Heinz Nabielek 28 Jun '00

28 Jun '00
Apple iBook
by chammann@t-online.de 28 Jun '00

28 Jun '00
Re: Apple iBook
by chammann@t-online.de 28 Jun '00

28 Jun '00
Re: lost packets
by Rainer Lochmann 27 Jun '00

27 Jun '00
OpenDX, preferably as *.ppc.rpm
by Heinz Nabielek 27 Jun '00

27 Jun '00
lost packets
by Alexander Hübenett 25 Jun '00

25 Jun '00
test
by Christian Schmidt 24 Jun '00

24 Jun '00
AW: Thinkpad850 & SuSE 6.4?
by BEA A. Berg 19 Jun '00

19 Jun '00
Results per page: