30 Jul '23
lost gpu acceleration after TW update
by Adam Mizerski 28 Jul '23

28 Jul '23
Tuxedo settings in Leap
by Vojtěch Zeisek 28 Jul '23

28 Jul '23
USB Connect to Android device
by Axel Braun 25 Jul '23

25 Jul '23

23 Jul '23
openSUSE Leap 15.4 - here: Blender 3.5
by michael.kasimir@gmx.de 23 Jul '23

23 Jul '23