YaST Development

yast-devel@lists.opensuse.org

June 2010

  • 11 participants
  • 15 discussions
[yast-devel] On WebYaST design
by Martin Kudlvasr 14 Jul '10

14 Jul '10
[yast-devel] Webyast - speed up
by Josef Reidinger 01 Jul '10

01 Jul '10
[yast-devel] WebYaST: yastroid
by Michal Zugec 29 Jun '10

29 Jun '10
[yast-devel] Webyast and rpam
by Josef Reidinger 29 Jun '10

29 Jun '10

29 Jun '10
[yast-devel] WebYaST: gettext in webservice
by Martin Kudlvasr 28 Jun '10

28 Jun '10

28 Jun '10
[yast-devel] WebYaST status 2010-06-28
by Martin Vidner 28 Jun '10

28 Jun '10
[yast-devel] WebYaST: dynamic css
by Martin Kudlvasr 25 Jun '10

25 Jun '10
[yast-devel] Webyast and ideas page
by Josef Reidinger 21 Jun '10

21 Jun '10