openSUSE Edu (Deutsch)

edu-de@lists.opensuse.org

June 2004

  • 25 participants
  • 72 discussions
postfix 1.x auf 2.x
by Technik Ehret 05 Jul '04

05 Jul '04
Re: [slss] Server abgestürzt
by Martin Ross 30 Jun '04

30 Jun '04
einige User samt Paßwort übernehmen
by Frank Gerd Walzebuck 30 Jun '04

30 Jun '04
Schülerlistenimport und Samba
by Helmut Tolkmitt 30 Jun '04

30 Jun '04
cronjob@admin - daily - FAILURE
by Martin Ross 29 Jun '04

29 Jun '04
Kernelversionen
by Helmut Tolkmitt 29 Jun '04

29 Jun '04
Mehrere Einträge in smtp_auth
by holger.wiedel@ehret.de 29 Jun '04

29 Jun '04
Kontact als Frontend
by Patrick Machauer 29 Jun '04

29 Jun '04
Sichere Passwörter
by Michael J.Heinen 29 Jun '04

29 Jun '04