openSUSE Edu (Deutsch)

edu-de@lists.opensuse.org

June 2003

  • 22 participants
  • 61 discussions
AW: [slss] image - Probleme
by Kress, Manfred 40 06 Jun '03

06 Jun '03
Rechte in Gruppenverzeichnissen
by Dieter Kroemer 06 Jun '03

06 Jun '03

05 Jun '03
gnome - nfs - nolock
by Dieter Kroemer 05 Jun '03

05 Jun '03
neues Problem mit WinSV-Daten
by 2085-759@onlinehome.de 05 Jun '03

05 Jun '03
update 0.931 > 0.935
by Kress, Manfred 40 05 Jun '03

05 Jun '03
School Server von Diskette aus booten?
by Thomas.Gundermann@t-online.de 05 Jun '03

05 Jun '03
AW: [slss] update 0.931 > 0.935
by Kress, Manfred 40 05 Jun '03

05 Jun '03

05 Jun '03
AW: [slss] quotad startet nicht
by Kress, Manfred 40 05 Jun '03

05 Jun '03