openSUSE Edu (Deutsch)

edu-de@lists.opensuse.org

July 2004

  • 35 participants
  • 86 discussions
isdn - kanalbündelung !?!
by Frank Schöttler 21 Jul '04

21 Jul '04

20 Jul '04
FWD: [slss] ohne authentifizierung
by Peter Bingel 20 Jul '04

20 Jul '04
ohne authentifizierung
by Peter Bingel 19 Jul '04

19 Jul '04
Re: [slss] Absturzurlache von SLSS
by Martin Ross 19 Jul '04

19 Jul '04

17 Jul '04
Re: [slss] Absturzurlache von SLSS
by Martin Ross 17 Jul '04

17 Jul '04

15 Jul '04
Absturzurlache von SLSS
by Martin Ross 15 Jul '04

15 Jul '04
schnoppix und slss
by MarienSt@aol.com 15 Jul '04

15 Jul '04