Mailinglist Archive: opensuse-translation (18 mails)

< Previous Next >
Re: [opensuse-translation] license translations
Hi,

here is a new complete Czech license translation. Nowadays there is
not any Czech license translation in openSUSE. Could you add it
please?

And next, I found out, that the linked article in license text

http://en.opensuse.org/Legal

should be updated from Novell to SUSE too...


2013/10/15 Stephan Kulow <coolo@xxxxxxx>:
Hi,

There is a change necessary to the license text, which looks like this:

@@ -35,7 +35,7 @@
copyright and other laws. Title to openSUSE #VERSION# and any
component, or to any copy, will remain with the aforementioned or its
licensors, subject to the applicable license. The "openSUSE" trademark
-is a trademark of Novell, Inc. in the US and other countries and is
+is a trademark of SUSE, LLC. in the US and other countries and is
used by permission. This agreement permits you to distribute
unmodified or modified copies of openSUSE #VERSION# using the
"openSUSE" trademark on the condition that you follow The openSUSE
@@ -102,8 +102,8 @@
III (June 1987), FAR 52.227-19 (June 1987), or DFARS 252.227-7013
(b)(3) (November 1995), or applicable successor clauses.

-Copyright (c) 2008-2011 The openSUSE Project. All rights
-reserved. "Novell" and "openSUSE" are trademarks of Novell, Inc.,
-which founded, sponsors, and is designated by, The openSUSE
+Copyright (c) 2008-2013 The openSUSE Project. All rights
+reserved. "SUSE" and "openSUSE" are registered trademarks of SUSE LLC,
+or its affiliates, which founded, sponsors, and is designated by, The
openSUSE
Project. "Linux" is a registered trademark of Linus Torvalds. All
other trademarks are the property of their respective owners.

I replaced Novell, Inc. with SUSE, LLC. in all license texts, but that
won't do because "Novell, Inc." needs to be actually replaced with
"SUSE LLC, or it affiliates". I upload my current version at
http://stephan.kulow.org/license-SL/ - if you update it, send it to me.

Greetings, Stephan

--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-translation+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
To contact the owner, e-mail: opensuse-translation+owner@xxxxxxxxxxxx--
Jan Papež (honyczek)
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
openSUSE® #VERSION#

Toto je neoficiální překlad licence openSUSE #VERSION# do češtiny.
Není to právní stav distribučních podmínek openSUSE #VERSION# -
právně závazný je pouze původní anglický text licence openSUSE #VERSION#.
Přesto věříme, že tento překlad pomůže česky mluvícím lidem tuto licenci
lépe pochopit.

Toto ujednání řídí stahování, instalaci nebo používání openSUSE #VERSION#
a jeho aktualizací, a to nezávisle na mechanismech doručení. openSUSE #VERSION#
je kolektivní práce pod Copyrightovým zákonem Spojených států amerických.
Kromě následujících podmínek vám Projekt openSUSE propůjčuje licenci k této
kolektivní práci v souladu s GNU General Public License verze 2. Stažením,
instalací nebo používáním openSUSE #VERSION# souhlasíte s podmínkami tohoto
ujednání.

openSUSE #VERSION# je modulární operační systém Linux, který se skládá ze
stovek softwarových součástí. Licenční ujednání pro každou součást se
za normálních okolností nachází ve zdrojovém kódu dané součásti.
S výjimkou některých souborů obsahujících ochrannou známku „openSUSE“,
o kterých se hovoří níže, licenční podmínky součástí vám umožňují tyto
součásti kopírovat a znovu distribuovat. S možnou výjimkou některých
firmwarových souborů vám licenční podmínky součástí umožňují tyto
součásti kopírovat, upravovat a znovu distribuovat, jak ve formě zdrojového
a binárního kódu. Toto ujednání neomezuje ani nenahrazuje práva licenčních
podmínek ani jedné součásti.

openSUSE #VERSION# a všechny jeho součásti, včetně zdrojového kódu,
dokumentace, vzhledu, struktury a uspořádání, jsou licencovány Projektem
openSUSE a dalšími a jsou chráněny autorským i jinými zákony. Právní
nárok k openSUSE #VERSION# a všem součástem, nebo k jakékoliv kopii, zůstává
výše uvedeným nebo poskytovatelům licence, s výhradou příslušné licence.
Ochranná známka „openSUSE“ je ochrannou známkou SUSE, LLC. ve Spojených
státech amerických a dalších zemích a je používána se svolením. Toto ujednání
vám umožňuje distribuovat nezměněné nebo změněné kopie openSUSE #VERSION#
s použitím ochranné známky „openSUSE“ za podmínek, že budete dodržovat pravidla
ochranné známky Projektu openSUSE, která se nachází na stránce
http://en.opensuse.org/Legal. Musíte při distribuci openSUSE #VERSION#
dodržovat tato pravidla ochranné známky, bez ohledu na to, že bylo
openSUSE #VERSION# upraveno.

Vyjma případů výslovně uvedeným v tomto ujednání nebo licenci pro
každou komponentu, K MAXIMÁLNÍMU ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM,
OPENSUSE #VERSION# A SOUČÁSTI JSOU POSKYTOVÁNY A LICENOVÁNY „JAK JSOU“
BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VLASTNICTVÍ, NEPORUŠENÍ NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL.
Projekt openSUSE nezaručuje, že funkce obsažené v openSUSE #VERSION#
budou odpovídat vašim požadavkům nebo že provoz openSUSE #VERSION#
bude zcela bezchybný nebo přesně takový, jak je popsáno v průvodní
dokumentaci. POUŽÍVÁNÍ OPENSUSE #VERSION# JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

K MAXIMÁLNÍMU ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, PROJEKT OPENSUSE
(A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, FILIÁLKY A ZAMĚSTNANCI) NENÍ ZODPOVĚDNÝ
ZA VÁM ZPŮSOBENÉ ŠKODY, VČETNĚ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY,
UŠLÝ ZISK NEBO ZE ZTRÁTY ÚSPOR VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ NEBO
NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ OPENSUSE #VERSION#, VČETNĚ TOHO, POKUD
BYL PROJEKT OPENSUSE OZNAČEN JAKO PŘÍČINA TĚCHTO ŠKOD. V SOUDNÍM ŘÍZENÍ
TOTO OMEZUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ŠKOD PROJEKTU OPENSUSE (A JEHO
POSKYTOVATELŮM LICENCE, FILIÁLKÁM A ZAMĚSTNANCŮM) NA CELKOVOU ODPOVĚDNOST
V LIMITU DO $50 AMERICKÝCH DOLARŮ, NEBO POKUD LIMITOVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ, JE
LIMITOVÁNO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE.

Jak je vyžadováno zákonen Spojených států amerických prohlašujete
a zaručujete, že: (a) chápete, že openSUSE #VERSION# podléhá kontrole
vývozu v rámci Exportním správním regulím („EAR“), které jsou dány
a vynucovány americkým ministerstvem obchodu, průmyslu a bezpečnosti;
(b) se nenacházíte v žádné zakázané cílové zemi nebo zvláště zakázané
pod regulací se sankcemi EAR nebo Spojených států amerických;
(c) nebudete vyvážet, převážet nebo přenášet openSUSE #VERSION# do
žádné zakázané destinace, předmětu nebo jednotlivci bez potřebného
povolení exportu nebo povolení vlády Spojených států amerických;
(d) nebudete používat nebo přenášet openSUSE #VERSION# pro používání
v jakékoliv citlivé jaderné, chemické nebo biologické zbrani nebo
raketové technologii pro konečné použití bez povolení vládou Spojených
států amerických prostřednictvím nařízení nebo zvláštní licencí;
(e) chápete, že jiné země, narozdíl od Spojených států, mohou omezovat
dovoz, používání nebo vývoz šifrovacích produktů, a že pouze vy budete
zodpovědní za svolení s takovým dovozem, používáním a vývozní omezení.

Je-li některé ustanovení tohoto ujednání považováno na nevymahatelné,
pak neovlivní vynutitelnost zbývajících ustanovaní. Toto ujednání
se řídí zákony Státu Utah a Spojených států amerických, bez ohledu
na jakýkoliv konflikt ustanovení zákona, vyjma toho, že neplatí pro
Meznárodní prodej zboží podle Konvencí Organizace spojených
národů. Toto ujednání stanovuje celé pochopení a ujednání mezi vámi
a Projektem openSUSE v jeho záležitostech a může být změněno pouze
písemně s podpisem obou stran. Žádné vzdání se práva pod tímto ujednáním
nebude závazné, dokud nebude písemně, podepsané náležitým pověřeným
představitelem strany. Žádné vzdání se kteréhokoliv minulého nebo současného
práva vyplývajícího z porušení nebo neplnění ujednání nebude považováno
jako vzdání se budoucího práva vyplývajícího z tohoto ujednání.
Používání, duplikace nebo popis vládou Spojených států amerických
je s výhradou omezení ve směrnicích FAR 52.227-14 (červen 1987)
Náhrada III (červen 1987), FAR 52.227-19 (červen 1987), nebo DFARS
252.227-7013 (b)(3) (listopad 1995) nebo v příslušných následných
odstavcích.

Copyright © 2008-2013 Projekt openSUSE. Všechna práva vyhrazena.
"SUSE" a "openSUSE" jsou registrované ochranné známky SUSE LLC,
nebo jeho poboček, který založil, sponzoruje a označuje Projekt
openSUSE. "Linux" je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse.
Všechny ostatní ochranné známky náleží jejich odpovídajícím vlastníkům.
< Previous Next >
List Navigation
Follow Ups
References