Mailinglist Archive: opensuse-buildservice (366 mails)

< Previous Next >
[opensuse-buildservice] spec files
  • From: "Razi Khaja" <razi.khaja@xxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 13 Aug 2007 13:24:57 -0400
  • Message-id: <62e9dabc0708131024j66e5a4bi6029ea98bbaef47d@xxxxxxxxxxxxxx>
Can anyone point to any good resources for writing spec files?
Thanks
Razi
---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: opensuse-buildservice+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-buildservice+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >