Mailinglist Archive: mirror (38 mails)

< Previous Next >
Re: [mirror] problem with rsync
Hi Ariel,

Looks like you have permission problem in one of sub directory

You did "chown -R mirror:mirror /opensuse", right?

Best regards,
Levon Avagyan.

On Sep 17, 2017 04:54, ariel sabiguero yawelak <asabigue@xxxxxxxxxxx> wrote:

hi all

I am getting the following error while rsyncing. Any clues? I chowned
the full directory to mirror user. There is free space and there are
inodes available.

regards

ariel

_____


This is rsync.opensuse.org, public rsync server of openSUSE.org,
limited to 50 connections.

If you run a public mirror, please get in contact so we can give you
access to the stage rsync server.
You'll find conditions for access and further information at
http://en.opensuse.org/Mirror_Infrastructure

Thanks!
admin@xxxxxxxxxxxxrsync: opendir
"/opensuse/ports/armv7hl/distribution/leap/42.3/repo/oss/suse" (in
opensuse-full) failed: Permission denied (13)
IO error encountered -- skipping file deletion
rsync error: some files/attrs were not transferred (see previous errors)
(code 23) at main.c(1652) [generator=3.1.0]

--
To unsubscribe, e-mail: mirror+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
To contact the owner, email: mirror+owner@xxxxxxxxxxxx

______________________
Սույն նամակը և կից ֆայլերը կարող են պարունակել գաղտնի տեղեկատվություն, որը
կարող է պաշտպանված լինել օրենքով: Դրանք չպետք է ուղարկվեն, օգտագործվեն կամ
կրկնօրինակվեն առանց թույլտվության: Եթե Դուք սխալմամբ եք ստացել սույն նամակը,
ապա խնդրում ենք այդ մասին տեղեկացնել նամակն ուղարկողին և ջնջել նամակն ու կից
ֆայլերը:

This message and its attachments may contain confidential or privileged
information that may be protected by law; they should not be distributed, used
or copied without authorisation. If you have received this email in error,
please notify the sender and delete this message and its attachments.
< Previous Next >