Mailinglist Archive: mirror (38 mails)

< Previous Next >
Re: [mirror] mirrorbrain not probing?
Hello Per,

Same here. You are lucky, our mirror is syncing for more than two days now.

Best regards,
Levon Avagyan.

On Sep 13, 2017 10:30 AM, Per Jessen <per@xxxxxxxxxxxx> wrote:

Per Jessen wrote:

Looks like our mirror is now fully synced, but I don't see mirrorbrain
probing and the status is not being updated on mirror.o.o.

Is this just me or is somebody else also seeing this issue?--
Per Jessen, Zürich (13.5°C)
http://www.hostsuisse.com/ - dedicated server rental in Switzerland.

--
To unsubscribe, e-mail: mirror+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
To contact the owner, email: mirror+owner@xxxxxxxxxxxx

______________________
Սույն նամակը և կից ֆայլերը կարող են պարունակել գաղտնի տեղեկատվություն, որը
կարող է պաշտպանված լինել օրենքով: Դրանք չպետք է ուղարկվեն, օգտագործվեն կամ
կրկնօրինակվեն առանց թույլտվության: Եթե Դուք սխալմամբ եք ստացել սույն նամակը,
ապա խնդրում ենք այդ մասին տեղեկացնել նամակն ուղարկողին և ջնջել նամակն ու կից
ֆայլերը:

This message and its attachments may contain confidential or privileged
information that may be protected by law; they should not be distributed, used
or copied without authorisation. If you have received this email in error,
please notify the sender and delete this message and its attachments.
< Previous Next >
Follow Ups