Mailinglist Archive: opensuse-pt (13 mails)

< Previous Next >
[opensuse-pt] seção artigos
  • From: NETi - ALESSANDRO <alessandrofaria@xxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 01 Feb 2010 19:30:06 -0200
  • Message-id: <4B6747DE.50206@xxxxxxxxxxxxxx>
Aguardo as críticas:

http://pt.opensuse.org/ARTIGOS

e

http://pt.opensuse.org/DICAS

Abraços a todos.

--

Alessandro de Oliveira Faria
NETi TECNOLOGIA
Phone +55 (17) 3343.3020
Mobile +55 (17) 9128.0624/(17) 7811.0248
Nextel 55*8*49402
SkypeIn +(55)113-7119137 Ext: 335
Blog: http://cabelovivaolinux.wordpress.com
alessandrofaria@xxxxxxxxxxxxxx

--
To unsubscribe, e-mail: opensuse-pt+unsubscribe@xxxxxxxxxxxx
For additional commands, e-mail: opensuse-pt+help@xxxxxxxxxxxx

< Previous Next >
Follow Ups