Mailinglist Archive: opensuse-bugs (4202 mails)

< Previous Next >
[Bug 730046] LDAP server: Samba cannot talk to LDAP over TLS

https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=730046

https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=730046#c31


lynn wilson <lynn@xxxxxxxxxxxx> changed:

What |Removed |Added
----------------------------------------------------------------------------
Status|NEEDINFO |NEW
InfoProvider|lynn@xxxxxxxxxxxx |

--- Comment #31 from lynn wilson <lynn@xxxxxxxxxxxx> 2012-01-11 12:21:40 UTC ---
ldapsearch -x -ZZ -d -1 -H ldap://hh1.site -b "" -s base +

ldap_url_parse_ext(ldap://hh1.site)
ldap_create
ldap_url_parse_ext(ldap://hh1.site:389/??base)
ldap_extended_operation_s
ldap_extended_operation
ldap_send_initial_request
ldap_new_connection 1 1 0
ldap_int_open_connection
ldap_connect_to_host: TCP hh1.site:389
ldap_connect_to_host: getaddrinfo failed: Name or service not known
ldap_err2string
ldap_start_tls: Can't contact LDAP server (-1)

/var/log/mesages

Jan 11 13:13:38 hh1 slapd[6382]: conn=1001 fd=15 ACCEPT from
IP=192.168.1.2:44755 (IP=0.0.0.0:389)
Jan 11 13:13:38 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
Jan 11 13:13:38 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=0 STARTTLS
Jan 11 13:13:38 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=0 RESULT oid= err=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 fd=15 TLS established tls_ssf=256
ssf=256
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=1 BIND
dn="cn=admin,dc=hh1,dc=site" method=128
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=1 BIND
dn="cn=admin,dc=hh1,dc=site" mech=SIMPLE ssf=0
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=1 RESULT tag=97 err=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=2 SRCH base="" scope=0 deref=0
filter="(objectClass=*)"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=2 SRCH attr=supportedControl
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=2 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=3 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaDomain)(sambaDomainName=hh2))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=3 SRCH attr=sambaDomainName
sambaNextRid sambaNextUserRid sambaNextGroupRid sambaSID
sambaAlgorithmicRidBase objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=4 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=0))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=4 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=3 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=4 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=5 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=0))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=5 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=5 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=6 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(uid=root)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=6 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=6 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=7 SRCH
base="sambaDomainName=HH2,dc=hh1,dc=site" scope=0 deref=0
filter="(objectClass=sambaDomain)"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=7 SRCH attr=sambaPwdHistoryLength
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=7 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=8 SRCH
base="sambaDomainName=HH2,dc=hh1,dc=site" scope=0 deref=0
filter="(objectClass=sambaDomain)"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=8 SRCH attr=sambaMaxPwdAge
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=8 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=9 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=0))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=9 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=10 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-544))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=10 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=10 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=11 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-544))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=11 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=11 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=12 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-545))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=12 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=12 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=13 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-545))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=13 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=13 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=14 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaGroupType=4)(|(sambaSIDList=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-1000)(sambaSIDList=s-1-22-2-0)(sambaSIDList=s-1-1-0)(sambaSIDList=s-1-5-2)(sambaSIDList=s-1-5-11)))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=14 SRCH attr=sambaSID
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=14 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=15 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-1-0))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=15 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=15 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=16 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-2))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=16 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=9 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=16 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=17 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-11))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=17 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=17 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 fd=19 ACCEPT from
IP=192.168.1.2:44756 (IP=0.0.0.0:389)
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 op=0 STARTTLS
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 op=0 RESULT oid= err=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 fd=19 TLS established tls_ssf=256
ssf=256
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 op=1 BIND dn="" method=128
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 op=1 RESULT tag=97 err=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: connection_input: conn=1002 deferring
operation: binding
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 op=2 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=posixAccount)(uid=hh2\5Cnobody))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 op=2 SRCH attr=uid userPassword
uidNumber gidNumber cn homeDirectory loginShell gecos description objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 op=2 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1002 fd=19 closed (connection lost)
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 fd=19 ACCEPT from
IP=192.168.1.2:44757 (IP=0.0.0.0:389)
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 op=0 STARTTLS
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 op=0 RESULT oid= err=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 fd=19 TLS established tls_ssf=256
ssf=256
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 op=1 BIND dn="" method=128
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 op=1 RESULT tag=97 err=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: connection_input: conn=1003 deferring
operation: binding
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 op=2 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=posixAccount)(uid=hh2\5Cnobody))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 op=2 SRCH attr=uid userPassword
uidNumber gidNumber cn homeDirectory loginShell gecos description objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 op=2 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1003 fd=19 closed (connection lost)
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 fd=19 ACCEPT from
IP=192.168.1.2:44758 (IP=0.0.0.0:389)
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 op=0 STARTTLS
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 op=0 RESULT oid= err=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 fd=19 TLS established tls_ssf=256
ssf=256
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 op=1 BIND dn="" method=128
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 op=1 RESULT tag=97 err=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: connection_input: conn=1004 deferring
operation: binding
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 op=2 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=posixAccount)(uid=hh2\5Cnobody))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 op=2 SRCH attr=uid userPassword
uidNumber gidNumber cn homeDirectory loginShell gecos description objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=18 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=65533))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=18 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=18 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 op=2 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=19 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=65533))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=19 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=19 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=20 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-544))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=20 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=20 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1004 fd=19 closed (connection lost)
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=21 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-544))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=21 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=21 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=22 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-545))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=22 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=22 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=23 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-545))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=23 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=23 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=24 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaGroupType=4)(|(sambaSIDList=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-501)(sambaSIDList=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513)(sambaSIDList=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546)(sambaSIDList=s-1-1-0)(sambaSIDList=s-1-5-2)(sambaSIDList=s-1-5-32-546)))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=24 SRCH attr=sambaSID
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=24 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=25 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=25 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=25 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=26 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=26 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=26 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=27 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=27 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=27 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=28 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=28 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=28 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=29 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=29 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=29 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=30 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=30 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=30 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=31 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=31 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=31 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=32 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=32 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=32 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=33 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-1-0))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=33 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=33 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=34 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-2))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=34 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=35 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-546))"
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=35 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=35 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=34 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:13:43 hh1 nmb[6427]: Shutting down Samba NMB daemon ..done
Jan 11 13:13:43 hh1 nmb[6436]: Starting Samba NMB daemon ..done
Jan 11 13:17:05 hh1 dbus[813]: [system] Activating service
name='org.freedesktop.PackageKit' (using servicehelper)
Jan 11 13:17:05 hh1 dbus-daemon[813]: dbus[813]: [system] Activating service
name='org.freedesktop.PackageKit' (using servicehelper)
Jan 11 13:17:05 hh1 dbus-daemon[813]: (packagekitd:6483):
PackageKit-Zypp-DEBUG: zypp_backend_initialize
Jan 11 13:17:05 hh1 dbus-daemon[813]: dbus[813]: [system] Successfully
activated service 'org.freedesktop.PackageKit'
Jan 11 13:17:05 hh1 dbus[813]: [system] Successfully activated service
'org.freedesktop.PackageKit'
Jan 11 13:17:25 hh1 dbus-daemon[813]: (packagekitd:6483):
PackageKit-Zypp-DEBUG: zypp_backend_destroy
Jan 11 13:18:18 hh1 su: (to root) steve on /dev/pts/1
Jan 11 13:18:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 op=36 UNBIND
Jan 11 13:18:39 hh1 slapd[6382]: conn=1001 fd=15 closed
Jan 11 13:20:32 hh1 smb[6560]: Shutting down Samba SMB daemon ..done
Jan 11 13:20:32 hh1 slapd[6382]: conn=1005 fd=15 ACCEPT from
IP=192.168.1.2:44766 (IP=0.0.0.0:389)
Jan 11 13:20:32 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
Jan 11 13:20:32 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=0 STARTTLS
Jan 11 13:20:32 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=0 RESULT oid= err=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 smb[6569]: Starting Samba SMB daemon ..done
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 fd=15 TLS established tls_ssf=256
ssf=256
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=1 BIND
dn="cn=admin,dc=hh1,dc=site" method=128
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=1 BIND
dn="cn=admin,dc=hh1,dc=site" mech=SIMPLE ssf=0
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=1 RESULT tag=97 err=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: connection_input: conn=1005 deferring
operation: binding
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=2 SRCH base="" scope=0 deref=0
filter="(objectClass=*)"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=2 SRCH attr=supportedControl
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=3 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaDomain)(sambaDomainName=hh2))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=3 SRCH attr=sambaDomainName
sambaNextRid sambaNextUserRid sambaNextGroupRid sambaSID
sambaAlgorithmicRidBase objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=2 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=3 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=4 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=0))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=4 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=4 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=5 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=0))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=5 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=5 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=6 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(uid=root)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=6 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=6 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=7 SRCH
base="sambaDomainName=HH2,dc=hh1,dc=site" scope=0 deref=0
filter="(objectClass=sambaDomain)"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=7 SRCH attr=sambaPwdHistoryLength
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=7 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=8 SRCH
base="sambaDomainName=HH2,dc=hh1,dc=site" scope=0 deref=0
filter="(objectClass=sambaDomain)"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=8 SRCH attr=sambaMaxPwdAge
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=8 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=1 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=9 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=0))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=9 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=9 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=10 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-544))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=10 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=10 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=11 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-544))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=11 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=11 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=12 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-545))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=12 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=12 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=13 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-545))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=13 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=13 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=14 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaGroupType=4)(|(sambaSIDList=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-1000)(sambaSIDList=s-1-22-2-0)(sambaSIDList=s-1-1-0)(sambaSIDList=s-1-5-2)(sambaSIDList=s-1-5-11)))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=14 SRCH attr=sambaSID
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=14 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=15 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-1-0))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=15 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=15 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=16 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-2))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=16 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=16 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=17 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-11))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=17 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=17 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 fd=21 ACCEPT from
IP=192.168.1.2:44767 (IP=0.0.0.0:389)
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 op=0 STARTTLS
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 op=0 RESULT oid= err=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 fd=21 TLS established tls_ssf=256
ssf=256
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 op=1 BIND dn="" method=128
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 op=1 RESULT tag=97 err=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: connection_input: conn=1006 deferring
operation: binding
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 op=2 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=posixAccount)(uid=hh2\5Cnobody))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 op=2 SRCH attr=uid userPassword
uidNumber gidNumber cn homeDirectory loginShell gecos description objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 op=2 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1006 fd=21 closed (connection lost)
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 fd=21 ACCEPT from
IP=192.168.1.2:44768 (IP=0.0.0.0:389)
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 op=0 STARTTLS
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 op=0 RESULT oid= err=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 fd=21 TLS established tls_ssf=256
ssf=256
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 op=1 BIND dn="" method=128
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 op=1 RESULT tag=97 err=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: connection_input: conn=1007 deferring
operation: binding
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 op=2 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=posixAccount)(uid=hh2\5Cnobody))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 op=2 SRCH attr=uid userPassword
uidNumber gidNumber cn homeDirectory loginShell gecos description objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 op=2 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1007 fd=21 closed (connection lost)
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 fd=21 ACCEPT from
IP=192.168.1.2:44769 (IP=0.0.0.0:389)
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 op=0 EXT oid=1.3.6.1.4.1.1466.20037
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 op=0 STARTTLS
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 op=0 RESULT oid= err=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 fd=21 TLS established tls_ssf=256
ssf=256
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 op=1 BIND dn="" method=128
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 op=1 RESULT tag=97 err=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 op=2 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=posixAccount)(uid=hh2\5Cnobody))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 op=2 SRCH attr=uid userPassword
uidNumber gidNumber cn homeDirectory loginShell gecos description objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 op=2 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=18 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=65533))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=18 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1008 fd=21 closed (connection lost)
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=19 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(gidNumber=65533))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=19 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=18 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=19 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=20 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-544))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=20 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=20 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=21 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-544))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=21 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=22 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-545))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=22 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=21 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=22 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=23 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-545))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=23 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=23 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=24 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaGroupType=4)(|(sambaSIDList=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-501)(sambaSIDList=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513)(sambaSIDList=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546)(sambaSIDList=s-1-1-0)(sambaSIDList=s-1-5-2)(sambaSIDList=s-1-5-32-546)))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=24 SRCH attr=sambaSID
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=24 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=25 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=25 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=25 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=26 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=26 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=26 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=27 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=27 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=27 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=28 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-513))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=28 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=28 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=29 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=29 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=29 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=30 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=30 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=30 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=31 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546)(objectClass=sambaSamAccount))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=31 SRCH attr=uid uidNumber
gidNumber homeDirectory sambaPwdLastSet sambaPwdCanChange sambaPwdMustChange
sambaLogonTime sambaLogoffTime sambaKickoffTime cn sn displayName
sambaHomeDrive sambaHomePath sambaLogonScript sambaProfilePath description
sambaUserWorkstations sambaSID sambaPrimaryGroupSID sambaLMPassword
sambaNTPassword sambaDomainName objectClass sambaAcctFlags sambaMungedDial
sambaBadPasswordCount sambaBadPasswordTime sambaPasswordHistory modifyTimestamp
sambaLogonHours modifyTimestamp uidNumber gidNumber homeDirectory loginShell
gecos
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=31 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=32 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-21-3527315056-4070268576-2044151109-546))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=32 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=32 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=33 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-1-0))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=33 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=33 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=34 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0 filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-2))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=34 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=34 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=35 SRCH base="dc=hh1,dc=site"
scope=2 deref=0
filter="(&(objectClass=sambaGroupMapping)(sambaSID=s-1-5-32-546))"
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=35 SRCH attr=gidNumber sambaSID
sambaGroupType sambaSIDList description displayName cn objectClass
Jan 11 13:20:33 hh1 slapd[6382]: conn=1005 op=35 SEARCH RESULT tag=101 err=0
nentries=0 text=

--
Configure bugmail: https://bugzilla.novell.com/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are on the CC list for the bug.

< Previous Next >