Reminder: Uyuni Community Hours on Friday Nov 26th (16.00 CET)